Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

PŘEDMĚT A ÚČEL

Tyto obchodní podmínky platí pro pronájem prostor Coworkingu VŠTE.

Pronajímatelem prostor je společnost Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, IČ: 75081431, a nájemcem osoba, která si zboží pronajímá, tj. zákazník, spotřebitel (dále jen Nájemce).

Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) jsou práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce při pronájmu prostor nabízených Pronajímatelem. Popis pronajímaných prostor je uveden na webových stránkách, kde si Nájemce vybere prostor, datum (případně čas) a vloží do Košíku. V Košíku Nájemce vyplní údaje a zaplatí buď přes platební bránu, nebo na místě hotově nebo kartou.

1. Přijetí objednávky z webových stránek od Nájemce Pronajímatel potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Na zadaný e-mail Nájemce obdrží potvrzení o zaplacení a následně fakturu.

3. Objednávku lze zrušit před zaplacením i po zaplacením, kdy dojde k vrácení platby Nájemci.

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci pronajatý
prostor k dočasnému užívání po dobu trvání nájmu.

2. Pronajímatel má právo po předchozí žádosti, aby mu
Nájemce umožnil přístup k pronajatému prostoru za účelem kontroly jeho
řádného užívání.

3. Pronajímatel má právo na úhradu nájemného Nájemcem v
souladu s podmínkami těchto OP a příslušné objednávky.

4. Pronajímatel má právo užít obchodní označení Nájemce při
uvádění referencí jiným potenciálním obchodním partnerům.

5. Při poškození nebo zničení pronajímaného prostoru je
Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škody se
strany pokusí dohodnout; nedojde-li k dohodě, bude výše škody určena rozhodcem
či soudním znalcem, na kterém se strany této smlouvy shodnou. Nedojde-li k
dohodě o určení osoby rozhodce či znalce, mohou strany této smlouvy uplatňovat
náhradu škody v soudním řízení.

6. Nájemce má povinnost neprodleně informovat Pronajímatele
v případě zrušení objednaného pronájmu či změny v předmětu objednávky (zejména
termínu…), a to písemně nebo emailem.

VÝŠE NÁJEMNÉHO

1. Nájemné je uvedeno na webových stránkách. Celková výše
nájemného se odvíjí od typu prostor a doby pronájmu.

VLASTNICKÉ PRÁVO K PRONAJATÉMU ZBOŽÍ

1. Po celou dobu trvání konkrétního nájmu zůstává pronajatý
prostor ve vlastnictví Pronajímatele, kdy Nájemce není oprávněn prostory
prodat, pronajmout, ani jinak zatížit právy třetích osob.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Pokud je nájemní smlouva uzavřena pomocí prostředků
komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem právo odstoupit od
smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Pro odstoupení od smlouvy může
spotřebitel kontaktovat Pronajímatele a oznámit mu, že odstupuje od smlouvy s
uvedením čísla objednávky, datumu učinění objednávky a čísla účtu pro vrácení
peněz, pokud z jeho strany bylo nájemné hrazeno předem. Pozn.: peníze je možné
vrátit též v hotovosti v sídle Pronajímatele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Nájemce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly
Pronajímatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Nájemce má právo být informován, jaké údaje o něm Pronajímatel eviduje, a je
oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich
zpracováváním.

2. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti
zneužití. Osobní údaje zákazníků Pronajímatel nepředává žádné další osobě.

GDPR OBCHODNÍ PODMÍNKY

GDPR Obchodní podmínky

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup uživatele webových stránek a nájemce v postavení
subjektu údajů na stránky www.coworkingvste.cz může být podmíněn poskytnutím
některých osobních údajů. Pronajímatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s
platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového
zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je Pronajímatel,
společnost Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní
517/10, 370 01 České Budějovice, IČ: 75081431. Poskytnuté osobní údaje může
pronajímatel využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky,
uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že
získá dobrovolný souhlas nájemce, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován.
Nájemce bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v
souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu
k zasílání obchodních sdělení společnosti Vysoká škola technická a ekonomická v
Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, IČ: 75081431, v
platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby.

Nájemce souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním
všech pronajímatelem získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely,
zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních
sdělení elektronickými prostředky. Pronajímatel je současně oprávněn k
poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje,
vztahující se k nájemci a uživateli webových stránek, včetně jeho adresy
elektronické pošty. Pronajímatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje
nájemce a uživatele webových stránek jinému správci především za účelem
zpracování účetní evidence.

V případě, že si nájemce nepřeje další zasílání obchodních
sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení
odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu
obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@coworkingvste.cz.

Stejně tak může Pronajímatel bez souhlasu subjektu údajů
zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to
do doby, dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas na adrese Pronajímatele
s takovým zpracováním. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro
vyřízení objednávky, uzavření obchodu a po dobu trvání smluvního vztahu
(zahrnuje dobu od okamžiku uzavření obchodu do ukončení nájemního poměru).

V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za
účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za
účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do
doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání
obchodních sdělení). V případech, kdy Pronajímatel zpracovává osobní údaje na
základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení
souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání
souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro
daný účel.

Pronajímatel tímto informuje subjekt údajů o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména
o tom, že poskytnutí osobních údajů Pronajímateli je nad rámec zpracování
nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že
subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat
písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl
subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního
vztahu a dále má právo v případě podezření na porušení svých práv obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.coworkingvste.cz.
Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi
Nájemcem a Pronajímatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence
a její stav je přístupný Nájemci. Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícího.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich
archivaci a reprodukci.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2022.